Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca        -           Piotr Górecki            (kl. VI)

Zastępca przew.        -           Natalia Markiewicz (kl. VII)

Skarbnicy                  -           Milena Rudecka       (kl. VII)

Opiekun SU              -           Monika Skwirowska

 

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego.

Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie w wyniku tajnego głosowania.
 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • organizowanie dyskotek szkolnych,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 • monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia,
 • reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę.


CELE OGÓLNE 

 • Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
 • Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym
 • Dzień Chłopaka w naszej szkole
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Andrzejki
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Udział w akcjach ekologicznych
 • Choinka szkolna
 • Walentynki
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Dzień samorządności
 • Dzień Dziecka